2008 yılı ve müteakip yıllarda düzenlecek Ba ve Bs bildirim formları

     Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
                 
(Sıra No: 381 )

    Resmi Gazete Tarihi:06/02/2008
                                Resmi Gazete No     :26779
 

Kapsam
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 362 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmişti.

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2008 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

1- BİLDİRİMLERİN DÖNEMİ, VERİLME ZAMANI ve HADLERİ

1.1. Bildirimlerin Dönemi ve Verilme Zamanı

 

Muhasebenin Muhasebesi

Maliye şirketlerin fatura, çek, senet işlemleri ve nakit para tahsilatlarında kişisel bilgileri de içeren ayrıntılı kayıtları bilgisayarda 5 yıl boyunca tutmasını zorunlu hale getiriyor. Bilgiler istendiğinde Excel ve Word formatında Maliye'ye sunulacak.

 

10.000 YTL yi aşan ödemelerde tevsik uygulaması

10 MİLYAR LİRAYI AŞAN ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASI
Uygulamaya tabi olanlar
Birinci sınıf tüccarlar
İkinci sınıf tüccarlar
Kazancı Basit usülde tesbit edilenler
Defter tutmak zorunda olan Çiftçiler
Serbest Meslek Erbabı
Vergiden muaf esnafın
Ne zaman yapacaklar
Kendi aralarında yapacakları ticari işlemlerde
Nihai tüketicilerden (Türkiye'de ikamet etmeyen yabancılar hariç)

 

Asgari Geçim İndiriminde Kim Ne Kadar Alacak?

İşte ücretlerine yansıyacak rakamlar... Vergi iadesinin yerini alan asgari geçim indirimi sistemi yıl başında ücretlere yansımaya başlıyor. CNBC-e'nin haberine göre; yeni sistemde brüt maaş ne olursa olsun eşi çalışmayan iki çocuklu bir ücretlinin aylık net maaşına 64,5 YTL eklenecek.

 

S.M,S.M.M.M ve Y.M.M Faaliyetlerinde Uyulacak Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik

Söz konusu yönetmelik ile 3568 sayılı Kanununa göre bir meslek unvanına sahip olan, bağımsız veya bağımlı olarak çalışan tüm meslek mensupları ile bunların oluşturduğu şirketlerin faaliyetlerine yönelik olarak en üst derecede meslekî bilgiye sahip, sosyal sorumluluk bilinci olan, etik değerlere bağlı, rekabet anlayışı daha kaliteli hizmet sunumu biçiminde oluşmuş, güvenilir ve saygın bir meslek mensupları kitlesi oluşturmak hedefine ulaşmak için muhasebe meslek mensuplarının meslekî ilişkilerinde uymaları gereken asgari etik ilkelerini belirlemek amaçlanmıştır.

 

S.M.M.M ve Y.M.M Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 
BİRİNCİ KISIM
Haksız Rekabet
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
           
Amaç
 
           
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin kendi aralarında ve müşterileri ile olan ilişkilerinde haksız rekabetin önlenmesi, bu suretle dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanması ve meslek mensuplarının iş elde etmek için reklam sayılabilecek eylem ve işlemlerinin kapsam, sınır ve esaslarının belirlenmesidir 
            
           Kapsam
  
          
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik,  3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirleri ve meslek mensuplarının her türlü ortaklıklarını kapsar.
             
           Dayanak
  
          
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 29, 33, 44 ve 50 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.             

 

Gerçek Ücretlerin Vergilendirilmesinde Asgarî Geçim İndirimi Uygulaması Hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Konuyla ilgili olarak hazırlanan 265 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı’nda; 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu 01.01.2008 tarihinde yürürlüğe girecek olan asgari geçim indiriminin uygulanmasına ilişkin esaslara, hesaplanmasına ilişkin örneklere ve açıklamalara yer verilmiştir.
Konu hakkında daha geniş bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız
.
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=X5u1bsaUKSU9ASMw&type=teblig

  

 

 

Şirketlere 'tüzel numara' geliyor.

Tek ortaklı limited (Ltd) ve anonim şirket (AŞ)Şirketlere 'tüzel numara' geliyor. Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, kişilere verilen vatandaşlık numarası gibi şirketlere de 'Tüzel Kişilik Numarası' verileceğini söyledi. Önümüzdeki dönemde, kişilerin 'vatandaşlık numarası' gibi şirketlere de bir 'tüzel kişilik numarası' verilecek. Sanayi Bakanı Çağlayan bu konudaki çalışmaların başladığını söyledi.
İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyen Çağlayan, bakanlığı
devraldığı 29 Ağustos 2007'den bu yana geçen 2.5 ayda neler yaptığını anlattı. Gündemlerindeki çalışmalardan birinin 'Merkezi Tüzel Kişilik' numarası olduğunu belirten Çağlayan, şöyle dedi:
"Merkezi Tüzel Kişilik Numarası (MTK) kişilerin vatandaşlık numarası gibi, şirketlerin de böyle bir numarası olacak. Bu numara üzerinden şirketin bütün bilgilerine ulaşılabilecek. Bu SSK, vergi ve kuruluş tescil aşamasındaki sicil numarasından farklı olacak. Daha üst,bunları kapsayan bir numara vereceğiz. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Ayrıntılarını tartışıyoruz. Önümüzdeki günlerde tamamen şekillenmiş olacak."
Çağlayan'ın açıklamaları şöyle:

 

İşsizlik Sigortası

Ali TEZEL
İŞSİZLİK SİGORTASI NEDİR?
Uluslararası dokuz sosyal sigorta risklerinden biri olan İşsizlik Sigortası ülkemizde ilk defa 2000 yılında uygulanmaya başlanmasıyla birlikte ülkemizde 8 sigorta riski sosyal güvenlik kapsamına alınmış oldu. Uygulanmayan sadece aile yükleri (çocuk ve kira yardımı) kaldı. Avrupa Sosyal Şartı ve 1952 yılında imzaya açılmış olan “Sosyal Güvenliğin Asgari Normları” hakkındaki 102 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi’ne imza koyan üye ülkeler aşağıda yazılı olan risklere karşı çalışanlarını güvence altına almakla yükümlüdür.

 

n/a