Pos Tahsilatları

HER POSLU TAHSİLAT GELİR MİDİR? KDV KARŞISINDAKİ ÖZEL DURUMLAR!
Gelir İdaresi Başkanlığı 03.09.2008 tarihi itibari ile yapmış olduğu duyuruda: Bankalar ve kredi kartı okuma makinesi (Pos makinesi ve imprinter cıhazı) veren diğer kurumlar, vergi kimlik numarası bazında verdikleri cihazların üye işyerlerini ve bu işyerlerinin aylık kredi kartı ile yaptıkları satışları (sanal pos, kredi kartı, banka kartı-debit ve imprinter cihazı ile yapılan) günlük satış tutarları bazında aylık dönemler halinde ilgili dönemi takip eden ayın en geç üçüncü iş günü saat 24:00'e kadar başkanlığımıza göndermektedirler. Tüm bankalardan alınan bu bilgiler iki gün içerisinde Başkanlığımız sistemine yüklenmektedir.

 

4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen işveren hissesi sigorta primi teşviki

T.C. SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BASKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Baskanlığı
Necatibey Cad. No: 37 06438 ANKARA Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr Tel: (0312) 229 52 27 – 229 54 42 Faks: (0312) 229 62 85 e-posta: sigortaprimler@sgk.gov.tr 1/15 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031-790 11.09.2009
Konu : 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde öngörülen isveren hissesi sigorta primi tesviki
G E N E L G E 2009 - 113
1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5921 sayılı Đssizlik Sigortası Kanunu Đle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değisiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile, 4447 sayılı Đssizlik Sigortası Kanununa geçici 9 uncu madde eklenmistir. 18/8/2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girmis olan sözkonusu geçici maddede; “2009 yılının Nisan ayına ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 31/12/2009 tarihine kadar, ise alınma tarihinden önceki üç aylık dönem içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dısındaki kisilerden olmak kaydıyla ise alınan ve fiilen çalıstırılanlar için; 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin isveren hisselerine ait tutarı, altı ay boyunca Đssizlik Sigortası Fonundan karsılanır. Bu madde kapsamında ise almaya iliskin 31/12/2009 tarihini 30/6/2010 tarihine kadar, primlerin Fondan karsılanma süresini ise altı aya kadar daha uzatmaya, Bakanlar Kurulu yetkilidir.

 

Beyan Süresinden sonra verilecek Beyannameler

BEYAN SÜRESİNDEN SONRA VERİLECEK BEYANNAMELER Bu bölümde beyan süresi içerisinde verilmemiş olan beyannameleri elektronik ortamda gönderirken dikkat edilmesi gereken hususlar aktarılacaktır.  Süresinden sonra verilecek beyannamelere ilişkin olarak; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesinin 4. bendinin sonuna, 5398 Sayılı Kanun’un 23. maddesiyle eklenen fıkra ile zorunluluk kapsamına giren mükelleflerce kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlıkla verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilebileceği hükmü ilave edilmiştir. Ayrıca tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamelerin ilgiliye elektronik ortamdan iletileceği ve bu iletinin de tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamelerin muhatabına tebliği yerine geçeceği de aynı yasa ile hükme bağlanmıştır.

 

Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayınlandı

 

 20 Ağustos 2009 Tarihli Resmi Gazete

 Sayı: 27325

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 –
28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine “meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar” ibaresi eklenmiştir.

"

 

Elektronik Deftere Hazır Olun...

C. EKONOMİDE KAYITDIŞILIĞIN AZALTILMASI
3. Politika Öncelikleri ve Tedbirler

Tedbir 29. Vergilendirmede mükellef hizmetleri daha da etkinleştirilecek ve işlemlerin çabuklaştırılmasına yönelik tedbirler alınacak; elektronik fatura, elektronik belge ve elektronik defter projeleri hayata geçirilecek, muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda saklanması sağlanacaktır.

Süre :Aralık 2008 sonu

Her türlü beyanname, bildirim ve form yeniden gözden geçirilecek,  beyanname düzenleme kılavuzları hazırlanacaktır. Ayrıca, Vergi İletişim Merkezinde internet destek hattı kurulacaktır. Bankacılık sistemiyle entegre bir elektronik fatura modeli oluşturulacaktır. Fatura dışında düzenlenmesi öngörülen diğer belgelerin elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve iletilmesi ile ilgili çözüm üretilecektir. Mükelleflerin tutmak zorunda oldukları defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, onaylanması ve muhafazası ile ilgili hukuki ve teknik altyapı oluşturulacaktır. Muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda saklanmasına ilişkin standartlar belirlenecek, bilgi ve belgelere daha hızlı ulaşılmasını sağlamak ve tek tipte saklanacak veriler üzerinde çalışmalar yapılacaktır.  

Süre :Aralık 2008 sonu

 

""

 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği:

(Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2008)

 

-Madde 8 :Ek1, Ek2, İAB, İşgücü Çizelgelerinin bu madde ile kalkması beklenmektedir.

-Madde 9 : Bu maddede göze çarpan, A.Ş. kurucu ortaklarının  sigortalı olma zorunluluğunun kalkmasıdır.

-Madde 11 : Sigortalının aynı gün bildiriminde inşaat işyerleri yanında balıkçılık ve tarım işyerlerinde çalışanlarda eklenmiştir.

-Madde 13 : “Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.” Özellikle bankalarda işlem yapan personelin sigortalı olup olmadığı bankaca sorgulanacak ve kuruma bildirilecek.

-Madde 14 :  İş akdi sona eren Sigortalıları (4/1-a) ve işi terk eden Bağ-Kurluları (4/1-b) 10 gün içinde kuruma bildirim zorunluluğu getirilmiştir.

 

Sosyal Güvenlik Reformuyla Gelenler

SOSYAL GÜVENLİK REFORMUYLA GELENLER

 

1-BÜTÜN ÇALIŞANLAR AYNI ÇATI ALTINDA TOPLANACAK

Önceki sisteme göre işçiler SSK’ya, kendi adına bağımsız çalışanlar Bağ-Kur’a, devlet memurları ise Emekli Sandığına tabiyken Sosyal Güvenlik Reformu ile tüm çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi hale getiriliyor, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 maddesi a bendinde hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar yani işçiler (4/a), b bendinde köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar yani Bağ-Kur’lular (4/b), c bendinde ise kamu idarelerinde çalışanlar yani devlet memurları (4/c) belirtiliyor.

2-BAĞ-KURLULAR AÇISINDAN DEĞİŞİKLİKLER

Sosyal Güvenlik reformu ile Bağ-Kur’lular açsından bir çok değişiklik getirecek.

 

İşkur'a verilmesi gereken belgeler

İŞKUR'A VERİLMESİ GEREKEN BELGELER HAKKINDA MERAK EDİLEN SORU VE CEVAPLAR

Soru 1- İşverenlerin İŞKUR'a vermek zorunda oldukları belge ve formlar nelerdir ?
İşverenlerin çalışanlarıyla ilgili olarak İşkur'a vermeleri gereken dört adet belge bulunmaktadır.
Bunlar;
Form 4.1 İşten Ayrılma Bildirgesi,
Form 7-1 İşyeri bilgi formu ,
Form 7-2-2 Aylık işgücü çizelgesi ve
Form 7-3 İstihdamı zorunlu olanların takibi çizelgesidir.

Soru 2 – İşten Ayrılma Bildirgesi nedir ? Ne zaman verilir ? Verilmemesi halinde İdari para cezası var mıdır ? İşten Ayrılma Belgesi: Çalışanlarınızın işten ayrılmalarında; İşverenler İşsizlik Sigortası Kanununun 51'inci maddesinde belirtilen hallerden birisine dayalı olarak hizmet akitleri sona ermiş olan sigortalılar hakkında "işten ayrılma bildirgesi"ni 15 günlük süre içinde Kuruma göndermek zorundadır. Bu belgeyi göndermeyen işverenlere her bir fiil için ayrı olmak üzere idari para cezaları uygulanır. 4904 sayılı kanunun 21 inci maddesinde belirtilen bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket eden özel kesim işyerlerine iki bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır. ( Değişik:26/05/2008-5763/23. )

Soru 3 – İşyeri bilgi formu nedir ? İşyeri Bilgi Formu : İşyerinin açılış ve kapanışlarında düzenlenen ve içerik olarak işyerinin ünvanını, faaliyet kodunu, adresini, ticaret sicil numarasını, adres bilgilerini, kayıtlı işçi sayılarını açılış ve kapanış tarihlerini kapsayan bilgilerin bulunduğu belgedir.

 

5510Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında T

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU UYARINCA İŞYERLERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

 

1- Genel Açıklamalar

                Bilindiği gibi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli” başlıklı 11 inci, “Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü” başlıklı 100 üncü ve “Sigortalı tesciline, sigorta sicil numarasına ve dış temsilciliklerdeki görevlilere ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı geçici 11 inci maddelerinde, işyerlerinin tescili, işyeri bildirgesinin düzenlenmesi ile Kuruma gönderilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiş ve bu hükümlere aykırılığın yaptırımları “Kurumca verilecek idari para cezaları” başlıklı 102 nci maddesinde belirtilmiştir.

 

Sosyal Güvenlikte yeni dönem

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın Ekim ayında yürürlüğe girecek maddeleri ile başta sağlık hizmetlerinin finansmanı olmak üzere sosyal güvenlik alanında yeni bir dönem başlayacak.

Sosyal tarafların yoğun muhalefetine rağmen TBMM’de kabul edilerek Mayıs ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın ikinci ayağı 1 Ekim’den itibaren yürürlüğe giriyor.

Çalışma yaşamında yeni dönem olarak kabul edilen 1 Ekim’den itibaren uygulamaya girecek yeni düzenlemelerden en çok Bağ-Kur’lular etkilenecek. Yeni dönemde acil durumlarda hastalar hastane kapısından geri çevrilmeyecek.

Yasa’nın emeklilik, prim gün sayısı ve emekli maaşı hesaplamalarında kullanılacak orana ilişkin hükümleri Mayıs ayında yürürlüğe girmişti. Yasa’nın ağırlıkla sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri içeren ikinci ayağının da Ekim başından itibaren yürürlüğe girmesiyle, sosyal güvenliğe ilişkin esaslar kökten değişmiş oluyor.