"Kesin Mizan" Bilgilerinin Elektronik Ortamda Alınması

"KESİN MİZAN" BİLGİLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASINA İLİŞKİN V.U.K TEBLİĞ TASLAĞI  1. Giriş: Bakanlığımız, bilgi ve iletişim teknolojilerinde son yıllarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak, mükelleflerden elektronik ortamda bazı beyanname, bildirim ve formlar almaktadır. Bu suretle işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülerek kaliteli hizmet sunulması ve mükelleflerin vergisel uyumlarının artırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, Bakanlığımızca yürütülen çalışmaların geliştirilmesi amacı ile bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda bildirilecek olan "Kesin Mizan Bildirimi"nin gönderilmesinde uygulanacak usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 2.

 

Türmob Bağımsız Denetim Merkezi Kuruldu

01/11/2010 - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Bağımsız Denetim Merkezi kuruldu.
Birliğin, TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Tebliğin amacının, denetim mesleğinin performansının ve kalitesinin yükselmesine, muhasebe mesleğinin bağımsızlığının ve tarafsızlığının korunmasına katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde, muhasebe denetimine ve meslek mensuplarına olan güveni sürdürülebilir kılmak üzere birlik meslek mensuplarının oluşturdukları bağımsız denetim şirketleri ile bağımsız denetçilerin onaylanmasını, tescilini, takibini, kamuya duyurulmasını sağlamak olduğu kaydedildi.

 

Aylık prim ve hizmet belgesinde "Hak edilen ücret ve prim, ikramiye ve

Aylık prim ve hizmet belgesinde "Hak edilen ücret ve prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkak'ın" ayrı gösterilmesi  
Sosyal Güvenlik Kurumu, 12 Mayıs'ta yürürlüğe giren yeni Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile sigortalıların aylık prim ve hizmet belgesi ile işten ayrılma bildirgelerinde ücret ve prim - ikramiye vb. ödemelerinin ayrı gösterilmesi yönünde bir değişikliğe gidilmişti.Bu çerçevede hangi ödemelerin ücret kabul edileceği ve hangi ödemelerin prim ikramiye vb. ödeme sayılacağı konusunda tereddütler oluşmuştur.

 

İnceleme Esasları Yeniden Belirleniyor

Meclise sunulan torba kanun tasarısı ile mükelleflerinin ancak yüzde 1-2’si ile sınırlı kalan vergi incelemelerinde hem gelir idaresinin etkinliğinin hem de incelenen mükellef sayısının artırılması öngörülüyor. Bu bağlamda, incelenecek mükelleflerin risk analizlerine dayalı olarak seçilmesi esas olmakla birlikte, mükelleflerin belli sürelerle her hal ve takdirde incelemeye alınmasına ilişkin düzenlemeler yapılıyor.

 

İndirimli Oranda Vergiye Tabi İşlemlerde KDV İadesi Uygulaması

İNDİRİMLİ ORANDA VERGİYE TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ UYGULAMASI
Bakanlar Kurulunca  vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ve teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirim yolu ile giderilemeyen KDV  tutarının ,Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen tutarı aşan kısmı yılı içinde mahsuben, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı ise izleyen yılda nakden veya mahsuben iade edilmektedir.

 

İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirim

12.05.2010 Tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Göderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'e göre Sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

 

İşletme Giderlerinin Fatura Yerine Perakende Satış Fişi ile Belgelendirilmesi.

 Maliye Bakanlığı Özelgesi
Tarih : 23.11.2009 Sayı : B.07.0.GİB.0.01.29/2925-233-965/110919 VUK Md. 232 GVK Md. 40
İŞLETME GİDERLERİNİN FATURA YERİNE PERAKENDE SATIŞ VESİKASI İLE BELGELENDİRİLMESİ
Mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin ol...arak satın aldıkları (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme haddini aşmayan mal ve hizmet alımları için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesine ilişkin düzenleme, mükelleflerin sadece iş yerinde kullanmak ve tüketmek amacıyla satın aldıkları mal ve hizmetleri kapsamakta olup, şehir içi ve dışındaki iş seyahatlerinde yeme, içme gibi harcamalarının bu kapsamada değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve bu tür harcamaların fatura ile tevsikinin mecburi olduğu hk.

 

Geç verilen beyannamelere 213 sayılı VUK 352 ve Mükerrer 355 maddeler uyarınca ayrı ayrı cezalar kesilmektedir.

Geç verilen beyannamelere 213 sayılı VUK 352 ve Mükerrer 355 maddeler uyarınca ayrı ayrı cezalar kesilmektedir. VUK 351 ve 352.maddeleri 1961 yılından beri uygulanan maddelerdir. Mükelleflerin usul hükümlerine riayet etmemeleri halinde uygulanacak “usulsüzlük” cezaları için düzenlenmiştir.VUK Mükerrer 355.Maddesi ise 1980 yılında ihdas edilmiş olup,E-beyanname ile ilişkin cezalandırma sistemi ise madde üzerinde 2005 yılında yapılan değişiklik ile Vergi hukukumuza girmiştir.213 sayılı VUK ‘na göre Beyannamelerin geç verilmesinden dolayı hem VUK 352 hem de VUK Mükerrer 355 maddeye göre ceza kesilmesinde “Lafzi” olarak hukuka aykırı olmadığı kanaatindeyiz.Ancak Tek bir fiili iki ayrı “Usulsüzlük” cezasının kesilmesinin gerek 352.Madde gerekse Mük.

 

Ba Formuna yazılması gereken faturanın geç gelmesi halinde neler yapılabilir?

Ba FORMUNA YANSITILMASI GEREKEN FATURANIN ALICIYA GEÇ İNTİKAL ETMESİ DURUMUNDA ALICI TARAFINDAN NELER YAPILABİLİR?
I- GİRİŞ Ba Bs formları, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alış ve satışlarını vergi dairesine bildirmeye mahsus olarak ihdas edilmiştir. Bunlardan Ba Formu, "Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu"nu, Bs Formu ise "Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu"nu ifade etmektedir. Formlar yıllık dönemler halinde verilmekte iken Ocak 2008 döneminden itibaren aylık dönemler halinde verilmeye başlanmıştır. Yapılan son düzenleme ile bildirim hadleri Ocak 2010 döneminden geçerli olmak üzere 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Bu son düzenlemeye göre aylık dönemler halinde bir mükelleften yapılan KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve hizmet alışları ile aynı tutardaki mal ve hizmet satışları bildirim kapsamındadır.

 

Alacakların Kredi Kartı İle Tahsil Edilmesi Durumunda Bunların KDV Beyannamesinde Nasıl Gösterileceği Sorunu

Bülent SEZGİN
Vergi Denetmen Yardımcısı

1- GİRİŞ Bilindiği üzere katma değer vergisi yönünden vergilendirme dönemi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 39’uncu maddesi ile hüküm altına alındığı üzere, faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık dönemleridir. Öte yandan alınan maddede Maliye Bakanlığı, mükelleflerin yıllık gayri safi hasılatlarını dikkate alınarak üç aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkili kılınmıştır. Bakanlık yayınladığı 14 seri no.lu KDV. Genel Tebliği ile gerçek usulde vergilendirilen mükellefler için vergilendirme dönemini bir ay olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda gerçek usulde vergilendirilen katma değer vergisi mükellefleri şekil ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit ve tanzim edilen beyannameleri kullanarak birer aylık dönem faaliyetlerine ilişkin yazılı beyanda bulunmaktadırlar.