1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yeni şirket kuruluş işlemleri

1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yeni şirket kuruluş işlemleri ve bu şirketlerin değişiklik işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

İSTANBUL - Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) projesinin tüm Türkiye'de devreye alınacağı 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yeni şirket kuruluş işlemleri ve bu şirketlerin değişiklik işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile devreye giren bilişim uygulamaları kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan MERSİS projesi 1 Ocak 2013 tarihinde tüm Türkiye'de uygulamaya geçecek. Ticaret sicil işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirileceği MERSİS ile manuel olarak tutulan ticaret sicil bilgileri merkezi bir veri tabanına taşınacak.

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre mali tablolar nasıl düzenlenecek? bağımsız denetim kimlerde yapılacak?

Bağımsız denetim kimlerde yapılacak?

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 14 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Ticari hayat ile ilgili birçok önemli değişiklik getiren ve ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek olan düzenlemeler içeren yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak, anılan kanun henüz yürürlüğe girmeden, kamuoyunda çok tartışılan ve eleştirilen bazı düzenlemeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen ve 30.06.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6335 sayılı Kanun'la yeniden ele alınmış ve eleştirileri giderecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 6335 sayılı Kanun'la geçiş dönemi için "denetçi" belirlemesini yapan geçici 6'ncı maddedeki 4 nolu fıkra hükmü ise 12 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6353 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan bu değişiklikler sonrasında;  Defterlerin Türkiye muhasebe standartlarına göre tutulma yükümlülüğünün kaldırılması ile finansal tabloların nasıl düzenleneceği ve  "Bağımsız denetim" ile ilgili yeni düzenlemelere göre denetime tabi olacak şirketlerin hangileri olacağı ve denetime tabi olmayacak şirketlerin denetimsiz kalması, konularında tereddütler oluşmuş olup, bu yazımızda anılan konular ele alınacaktır.

 

Ticari defter ve belgelerin saklanması

Ticari defter ve belgelerin saklanması, Vergi Usul Kanunu’nda, Türk Ticaret Kanunu’nda, Sosyal Güvenlik Kanunu’nda ayrı ayrı hüküm altına alınmıştır.

En genç kanun olması bakımından önce Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde belgelerin saklanmasını ele alacağız: 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu’nda; belgelerin saklanması ve saklama süresi 82’nci maddesinde;

“(1) Her tacir;
a) Ticari defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini,
b) Alınan ticari mektupları,
c) Gönderilen ticari mektupların suretlerini,
d) 64’üncü maddenin birinci fıkrasına göre yapılan kayıtların dayandığı belgeleri, sınıflandırılmış bir şekilde saklamakla yükümlüdür.

(2) Ticari mektuplar, bir ticari işe ilişkin tüm yazışmalardır.

 

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade Uygulaması Usul ve Esasları


119 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İade Uygulamasının Usul ve Esasları Açıklanmıştır. Özet: 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile indirimli oran uygulamasına ilişkin farklı tebliğlerde yer alan düzenlemeler tek bir tebliğde toplanmış ve uygulamaya ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenleme teslim ve hizmetleri indirimli oranda katma değer vergisine tabi olan mükellefler açısından iade başvuru süreci, alınabilecek iadenin hesaplanması, indirimli orana tabi teslimlerin yanında ihracat ve ihraç kayıtlı teslimlerin bulunması, fason tekstil işlerinde iade uygulaması gibi konularda önemli açıklamalar içermektedir.

 

Bağımsız Denetim Yönetmeliği Taslağı

Kamu gözetim kurumunun bağımsız denetim ile ilgili yönetmelik taslağı aşağıda sunulmuştur. Yönetmeliğin bu şekilde yayınlanması halinde iptali için yasal ve demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bağımsız denetim yönetmeliği taslağına ulaşmak için tıklayınız.

 

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kılavuzu

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanmış olan klavuz ile iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formunun nasıl doldurulacağı hakkında bilgi verilmiştir.

 

SGK 2012 Yılı Mali Tatil Uygulaması Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarfından SMMM Odalarına gönderilen Duyuru yazısı ile 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASININ SGK İLE İLGİLİ AÇIKLAMA’sını yayımlamıştır.

 

Elektronik Defter Genel Tebliği Yayınlandı

1 SIRA NO'LU ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No 28141
Resmi Gazete Tarihi 13/12/2011
Kapsam

ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)

1. Giriş

1.1. Bilindiği üzere, 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun1 14 üncü maddesi ile değiştirilen, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun2 "Defter Tutma Mükellefiyeti" başlıklı 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, söz konusu maddede geçen defterlerin (yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, karar ve işletme defteri) elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulabileceği ve bu defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname3 hükümleri icabı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) ile Maliye Bakanlığınca çıkarılacak müşterek bir tebliğle belirleneceği hükme bağlanmıştır.

 

Serbest Meslek Kazançlarında indirilebilecek giderler hakkında bir özelge.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü) Sayı: B.07.1.GİB.4.06.18.02-32-7941-689 Konu: Sigortalı olarak çalıştırılan eş ve çocuk için yapılan ödemelerin ve perakende satış fişi ile belgelendirilen kırtasiye ve yemek giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk İlgide kayıtlı dilekçenizde; serbest meslek erbabı olarak ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olduğunuz belirtilerek, yanınızda çalışmakta olan eşiniz ve çocuğunuz için yaptığınız ödemelerin ve perakende satış fişi ile belgelendirilen kırtasiye ve yemek giderlerinin serbest meslek kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

Vergi Levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır

Maliye Bakanlığından: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408) 1. Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, vergi levhası ile ilgili düzenlemeler 142(1), 143(2), 146(3), 177(4)ve 272(5) Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ve 224(6) Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılmıştır. 6111 sayılı Kanunun(7) 82 nci maddesiyle, VUK’un 5 inci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi “levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır. Vergi levhasının elektronik ortamda alınması, e-vergi levhası sorgulaması, elektronik ortamda vergi kimlik numarası doğrulama ve vergi levhası doğrulama hizmetlerine ilişkin düzenlemeler bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.